Cổ đông

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.862.052 cổ phiếu (tương ứng 68,62%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 634.700 cổ phiếu (tương ứng 6,35%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.549.252 cổ phiếu (tương ứng 65,49%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 312.800 cổ phiếu (tương ứng 3,13%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Bổ nhiệm Thư ký Công ty

Ngày 04/4/2024, nhận thấy việc cần có 01 nhân sự giúp việc cho Hội đồng quản trị, Các thành viên đã họp trực tuyến và thống nhất bổ nhiệm đối với cá nhân sau: Bà: ĐẶNG MINH HUỆ                             - Ngày sinh: 10/03/1993 - Hộ khẩu thường trú: Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội - Trình

Quy chế nội bộ của Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-S55-ĐH24 ngày 26/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra Nghị quyết ban hành các quy chế được thông qua tại Đại hội như sau: 1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 3. Quy chế

Thay đổi nhân sự

Tiếp nối sự thành công từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: I. Ban kiểm soát với sự góp mặt của thành viên mới được bầu bổ sung thay thế Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, đã họp lại để bầu Trưởng Ban kiểm soát mới, kết quả như sau: 1. Ông: ĐẶNG THANH NAM -

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vào lúc 08h30, Ngày 26/3/2024 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả

Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Quy chế bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nhóm cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 505 thống nhất đề cử ứng viên sau để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty: Ứng viên: - Họ và tên: Đặng Thanh Nam -

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Chương trình Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Tờ trình các vấn đề thông qua Đại hội 5. Dự thảo 03 Quy chế trình Đại hội 5.1 Quản trị nội bộ về quản trị Công ty 5.2 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 5.3 Quy chế hoạt động của Ban kiểm
Trang 1 trên 2812345...1020...Trang cuối »