BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ ( Interim financial statements for the first 6 months of 2016); 2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. ( Interim consolidated financial statements for the first 6 months of 2016 )    

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Công ty mẹ); 2. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Hợp nhất).

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 1. Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014 2. Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 3. Giải trình 4. The English version
Trang 3 trên 512345