Cổ đông

Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017 3. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017           -

Ông Lê Văn Phúc – Phó GĐ Công ty đã bán 40.000 cổ phiếu S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Lê Văn Phúc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.600 CP (tỷ lệ 1,61%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.000 CP  - Số lượng cổ phiếu

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ ( Interim financial statements for the first 6 months of 2016); 2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. ( Interim consolidated financial statements for the first 6 months of 2016 )    
Trang 10 trên 20« Trang đầu...89101112...20...Trang cuối »