Cổ đông

Ông Lê Văn Phúc – Phó GĐ Công ty đã bán 40.000 cổ phiếu S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Lê Văn Phúc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.600 CP (tỷ lệ 1,61%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.000 CP  - Số lượng cổ phiếu

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ ( Interim financial statements for the first 6 months of 2016); 2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. ( Interim consolidated financial statements for the first 6 months of 2016 )