Tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và phát hành cổ phiếu

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng

Ông Đặng Văn Tuyển – Thành viên HĐQT – đã bán 116.000 CP S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 cổ phiếu tương ứng 3,6% - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 116.000 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu

Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Trân trọng kính mời các cổ đông nắm giữ Cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 505 - mã chứng khoán: S55 tới dự đại hội cổ đông bất thường năm 2017 1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: ngày 18/8/2017 2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017: - Thời gian: 14h00 ngày

Kết quả chi trả cổ tức năm 2016

* Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016: - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% * Sau thời gian làm việc khẩn trương, CTCP Sông Đà 505 đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như chi trả tiền cổ tức cho các Cổ đông, kết quả

Thông báo: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả Cổ tức năm 2016

Ngày18/4/2017, CTCP Sông Đà 505 đã Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 là ngày 09/05/2017 (theo thông báo số: 157/TB-S55-TCKT ngày 18/4/2017)  Nhưng vì lý do: Thông báo này cùng các hồ sơ liên quan khi gửi Trung tâm lưu ký đã bị thất lạc dẫn đến không thể chốt danh sách cổ đông
Trang 5 trên 13« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »