Thông tin cổ đông

Thông báo kết quả mua CP của ông Vũ Khắc Tiệp – Chủ tịch HĐQT

- Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Khắc Tiệp  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng CP trước khi giao dịch:        0 CP  - Số lượng cổ phiếu đã mua:         10.000 CP - Số lượng cổ phiếu sau khi mua:  10.000 CP - Mục đích thực hiện

Thông báo ông Trần Thái Bình – Cổ đông nội bộ đã mua đủ CP đăng ký

- Tên người đăng ký giao dịch: Trần Thái Bình - Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty - Mã chứng khoán giao dịch : S55 - Số cổ phần trước giao dịch : 0.000 cổ phần - Số cổ phần đã mua :         100.000 cổ phần - Số cổ phần sau giao dịch: 100.000 cổ phần - Phương thức giao dịch : Khớp lệnh -
Page 10 of 10« First...678910