Thông tin cổ đông

Chương trình và Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 (click để xem file): - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Tờ trình của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát  

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó giám đốc – Đã mua CP

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Ánh  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng CP trước khi giao dịch:      40.600 CP (tỷ lệ 2,03%)  - Số lượng cổ phiếu đã mua:               50.000 CP - Số lượng cổ phiếu sau khi mua:  

Kết quả mua CP của ông Đặng Văn Tuyển – Phó Giám đốc Công ty

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ĐẶNG VĂN TUYỂN - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng CP trước giao dịch:           70.000 CP (tỷ lệ 2,81%) - Số lượng cổ phiếu đã mua:               50.000 CP - Số lượng CP sau giao dịch:  

Thông báo kết quả mua CP của ông Vũ Khắc Tiệp – Chủ tịch HĐQT

- Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Khắc Tiệp  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng CP trước khi giao dịch:        0 CP  - Số lượng cổ phiếu đã mua:         10.000 CP - Số lượng cổ phiếu sau khi mua:  10.000 CP - Mục đích thực hiện

Thông báo ông Trần Thái Bình – Cổ đông nội bộ đã mua đủ CP đăng ký

- Tên người đăng ký giao dịch: Trần Thái Bình - Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty - Mã chứng khoán giao dịch : S55 - Số cổ phần trước giao dịch : 0.000 cổ phần - Số cổ phần đã mua :         100.000 cổ phần - Số cổ phần sau giao dịch: 100.000 cổ phần - Phương thức giao dịch : Khớp lệnh -
Page 10 of 11« First...7891011