Giải thể Chi nhánh 515

Ngày 18/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã họp và thông qua nội dung sau: Giải thể Chi nhánh 515

– Kể từ ngày: 01/04/2019

– Lý do: Cấu trúc lại cơ cấu của Công ty

Chi tiết quyết định vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 25/03/2019