Nhận chuyển nhượng tại Công ty TNHH MTV ANI SH

Ngày 28/02/2023, HĐQT Công ty đã họp, thảo luận và thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH MTV ANI SH như sau:

  • Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần ANI
  • Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn đang sở hữu của Công ty cổ phần ANI tại Công ty TNHH MTV ANI SH.
  • Giá chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách và lợi thế thương mại.
  • Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Xong trước ngày 30/03/2023.

Như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng Công ty TNHH MTV ANI SH sẽ trở thành Công ty con của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Ngày đăng: 28/02/2023