Ông Đặng Văn Tuyển – Thành viên HĐQT – đã bán 116.000 CP S55

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị

– Mã chứng khoán: S55

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 cổ phiếu tương ứng 3,6%

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 116.000 Cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã bán: 116.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu.

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2017

– Ngày kết thúc giao dịch: 08/11/2017

Ngày đăng: 07/11/2017