Ông Vũ Sơn Thủy – Cổ đông nội bộ – Đã bán 357.982 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Sơn Thủy

 – Cổ đông nội bộ              – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.982 cổ phiếu (tương ứng 3,58%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.982 cổ phiếu, tương ứng 3,58%

5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 357.982 cổ phiếu, tương ứng 3,58%

6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 00 cổ phiếu (tương ứng 00%)

7. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

8. Thời gian thực hiện giao dịch: 23/11/2021.

 

Ngày đăng: 24/11/2021