Đơn vị thành viên

1. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM S55

Người đại diện: Đỗ Phú Trần Vũ          Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Năng lực: Thí nghiệm vật liệu, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chỉnh thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm