BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý III – năm 2018

I. Báo cáo tài chính quý III-2018: 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 2. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2018 3. CV 457 giải trình KQKD BCTC quý III2018  

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2018

1. Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 - Công ty me 2. Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 - Hợp nhất 3. Giai trinh kết quả kinh doanh Quý 1

Báo cáo tài chính Quý 4 – 2017

1. Báo cáo tài chính Quý 4 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 4 - 2017 hợp nhất   3. Giai trinh kết quả kinh doanh Quý 4 - 2017

Báo cáo tài chính Quý 3 -2017

1. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 - 2017