BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016; 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016; 3. Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016. - Financial statements for the years ended 31/12/2016; - Consolidated financial statements for the years ended 31/12/2016

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ ( Interim financial statements for the first 6 months of 2016); 2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. ( Interim consolidated financial statements for the first 6 months of 2016 )    
Trang 5 trên 7« Trang đầu...34567