Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA

– ĐKKD số: 0106444478

2. Mã chứng khoán sở hữu: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.470.012 cổ phiếu (tương ứng 54,70%)

4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.079.240 cổ phiếu (tương ứng 10,79%)

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.549.252 cổ phiếu (tương ứng 65,49%)

6. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/05/2023 đến 16/05/2023

Vậy, Đến thời điểm này Công ty cổ phần Anza đã nâng mức sở hữu cổ phần tại S55 lên 6.549.252 cổ phiếu (tương ứng 65,49%) – Đạt tỷ lệ như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông qua về việc nâng tỷ lệ sở hữu S55 mà không phải thực hiện chào mua công khai (Căn cứ Mục 8, Điều 1 – Nghị quyết số 41/NQ-S55-ĐH23 ngày 06/04/2023)

Ngày đăng: 22/05/2023