Điều chỉnh giá trị và tỷ lệ đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Ehula

Ngày 04/08/2021, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 505 đã thống nhất thông qua nội dung kết thúc ủy thác và xác lập cho các cá nhân ủy thác đầu tư trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần Ehula và xác định tỷ lệ đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Ehula.

Cụ thể:

1. Kết thúc ủy thác và xác lập cho các cá nhân ủy thác đầu tư trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần Ehula:

  • Tổng số tiền nhận ủy thác của các cá nhân chuyển thành cổ đông góp vốn trực tiếp tại Công ty cổ phần Ehula : 87.400.000.000,đồng, tương ứng 8.740.000,cổ phần (mệnh giá 10.000,đ/1 cổ phần). Chiếm 23% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Ehula.
  • Thời điểm kết thúc ủy thác đầu tư: Kể từ ngày 01/08/2021
  • Thời điểm xác lập cổ đông cho các cá nhân ủy thác đầu tư: Trước ngày 05/08/2021

2. Điều chỉnh giá trị và tỷ lệ đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Ehula sau khi chuyển các cá nhân ủy thác đầu tư trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần Ehula là: 285.000.000.000,đồng tương ứng 28.500.000, cổ phần chiếm 75% trên tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ehula

Chi tiết nội dung Nghị quyết vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 05/08/2021