Điều chỉnh thời gian tổ chức và bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Vì bận công tác nước ngoài đột xuất trùng vào ngày 26/3/2023 – là ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, nên ngày 03/03/2023 HĐQT Công ty đã họp thảo luận và thông qua: 

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

– Thời gian Đại hội điều chỉnh về ngày: 06/04/2023

2. Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

– Các nội dung khác: Vẫn được giữ nguyên theo thông báo mời họp đã gửi tới các cổ đông ngày 31/01/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày đăng: 03/03/2023