Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vào lúc 08h30, Ngày 06/4/2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả và diễn biến Đại hội như sau:

1. Biên bản Đại hội

2. Nghị quyết Đại hội

2.1 Báo cáo của HĐQT năm 2022

2.2 Báo cáo của BKS năm 2022

2.3 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội

2.4 Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Ngày đăng: 07/04/2023