Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết 55/NQ-S55-HĐQT ngày 13/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Giám đốc công ty đã thực hiện thương thảo và tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Thông tin hợp đồng đã ký như sau:

Số hợp đồng: 226/HĐKT-AAC

Ngày ký: 14/6/2023

Đơn vị kiểm toán ký kết hợp đồng: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Nội dung: Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Như vậy, chính thức Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC sẽ là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

 

Ngày đăng: 14/06/2023