Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Vào lúc 09h00, ngày 13/06/2023 HĐQT Công ty tổ chức cuộc họp về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Sau khi thảo luận và xem xét, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2023:

– Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

– Phạm vị kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Chi tiết Biên bản và Nghị quyết vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 13/06/2023