Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch:

– Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ   – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.534.306,0 cổ phiếu (tương ứng 15,34%)

4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.534.306,0 cổ phiếu (tương ứng 15,34%)

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 00 cổ phiếu (tương ứng 00%)

6. Ngày thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/05/2023 đến 10/05/2023

 

Ngày đăng: 11/05/2023