Ông Đặng Tất Thành – Cổ đông nội bộ – Đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch:

Ông Đặng Tất Thành – Cổ đông nội bộ   – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40%.

4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40%

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 00 cổ phiếu (tương ứng 00%)

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

7. Thời gian thực hiện giao dịch: 26/05/2023

 

Ngày đăng: 22/05/2023