Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đã mua 185.360 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển

 – Cổ đông nội bộ              – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 287.200 cổ phiếu (tương ứng 2,87%)

4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 185.360 cổ phiếu, tương ứng 1,85%

  • Giá trị giao dịch (tính theo giá phát hành gần nhất): 1.853.600.000 đồng.

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 472.560 cổ phiếu (tương ứng 4,73%)

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

7. Thời gian thực hiện giao dịch:

– Ngày bắt đầu: 05/11/2021

– Ngày kết thúc: 12/11/2021

8. Lý do không hoàn tất giao dịch như đã đăng ký: Không thu sếp được tài chính.

 

Ngày đăng: 12/11/2021