Bà Nguyễn Thùy Dương – Cổ đông nội bộ và Người có liên quan – Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch:

– Bà Nguyễn Thùy Dương – Cổ đông nội bộ   – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

– Và người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Hồi – Mối quan hệ: Mẹ đẻ

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 502.400 cổ phiếu, tương ứng 5,03%, cụ thể:

– Bà. Nguyễn Thùy Dương nắm giữ: 179.500,0 cổ phiếu (tương ứng 1,80%)
– Bà. Nguyễn Thị Hồi nắm giữ: 322.900,0 cổ phiếu (tương ứng 3,23%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 502.400 cổ phiếu, tương ứng 5,03%

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 00 cổ phiếu (tương ứng 00%)

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:

– Ngày bắt đầu: 12/05/2023

– Ngày kết thúc: 12/06/2023

 

Ngày đăng: 11/05/2023