Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã mua 100.000 Cổ phiếu S55

1.     Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch : Đặng Quang Đạt

–    Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

–     Mã chứng khoán: S55

2.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 589.974 CP (tỷ lệ 9,85%)

3.     Số cổ phiếu đăng ký mua : 100.000 cổ phiếu

4.     Số lượng cổ phiếu đã mua:  100.000 cổ phiếu

5.     Số cổ phiếu năm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 689.974 CP (tỷ lệ 11,52%)

6.     Phương thức giao dịch : Khớp lệnh

7.     Thời gian thực hiện giao dịch: 22/06/2017 đến 14/07/2017

Ngày đăng: 14/07/2017