Bà Nguyễn Thị Hương (người có liên quan đến cổ đông nội bộ) – Đăng ký bán 50.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương

 – Người có liên quan đến cổ đông nội bộ

2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): Ông Đặng Quang Đạt

 – Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

 – Mối liên hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ

 – Tỷ lệ cổ phiếu của nhân sự chủ chốt đang nắm giữ trước khi giao dịch: 589.974 cổ phiếu tương ứng 13,49%

3. Mã chứng khoán giao dịch: S55

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 267.840 cổ phiếu (tương ứng 4,47%)

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 217.840 cổ phiếu

7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:

– Ngày bắt đầu: 06/03/2018

– Ngày kết thúc: 15/04/2018

 

Ngày đăng: 06/03/2018