Biên bản họp HĐQT đợt 1 – năm 2019

Vào lúc 09h00, ngày 20/02/2019 tại Văn phòng Công ty tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã họp và thảo luận các vấn đề như sau:

1. Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018

2. Thông qua mục tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT.

Chi tiết biên bản vui lòng xem tại đây

 

Ngày đăng: 22/02/2019