Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành phát hành và chào bán thành công số lượng cổ phiếu ra công chúng, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.009.651 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: 60.144.765.000 đồng.

Công ty đã gửi báo cáo cho Ủy ban chứng khoán và được chấp thuận kết quả trên, chi tiết xác nhận vui lòng xem  tại đây

Hiện Công ty đã tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo để niêm yết cổ phiếu trên, dự kiến xong trong tháng 06/2018.

 

Ngày đăng: 18/05/2018