Kết quả chi trả cổ tức năm 2016

* Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016:

– Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%

– Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%

* Sau thời gian làm việc khẩn trương, CTCP Sông Đà 505 đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như chi trả tiền cổ tức cho các Cổ đông, kết quả như sau:

– Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tổng số tiền: 4.992.000.000,0 đồng      Xong vào ngày: 08/06/2017

– Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

+ Số lượng cổ phiếu chi trả cổ tức – cổ phiếu niêm yết bổ sung: 998.349,0 cổ phiếu      Tương ứng số tiền: 9.983.490.000,0 đồng

yes Ngày được chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung: 29/06/2017 (Xem chi tiết Tại đây)

yes Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung: Ngày 01/8/2017    (Xem chi tiết Tại đây)

+ Tổng số cổ phiếu ban đầu (trước khi chi trả cổ tức): 4.992.000,0 cổ phiếu     Tương ứng số tiền: 49.920.000.000,0 đồng

+ Tổng số lượng cổ phiếu sau niêm yết bổ sung: 5.990.349,0 cổ phiếu      Tương ứng số tiền: 59.903.490.000,0 đồng

 

 

 

Ngày đăng: 31/07/2017