Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2019

Vào lúc 08h00, Ngày 30/03/2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả và diễn biến Đại hội như sau:

1. Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội

2. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

3. Biên bản Đại hội

4. Nghị quyết Đại hội

5. Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát  (Sơ yếu lý lịch của tân Trưởng ban kiểm soát)

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:

 

Ngày đăng: 30/03/2019