Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/9/2017

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 505 ngày 05/9/2017 đã kết thúc tốt đẹp, biên bản và nghị quyết Đại hội như sau:

1. Biên bản đại hội

2. Nghị quyết đại hội

Một số hình ảnh Đại hội

Ngày đăng: 05/09/2017