Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 505 diễn ra vào ngày 13/04/2018 đã kết thúc tốt đẹp, biên bản và nghị quyết Đại hội như sau:

1. Biên bản Đại hội

2. Nghị quyết Đại hội

Một số hình ảnh Đại hội

Ngày đăng: 13/04/2018