Kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lần thứ nhất

Sau kết quả từ Đại hội cổ thường niên năm 2020, Ngày 01/04/2020 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất, kết quả như sau:

1. Thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025:

– Ông Đặng Tất Thành – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

– Ông Đặng Quang Đạt – giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT

2. Thông qua tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505:

– Ông Đặng Quang Đạt – giữ chức vụ Giám đốc điều hành

– Ông Trần Thái Bình  – giữ chức vụ Phó giám đốc

– Ông Nguyễn Đình Phương  – giữ chức vụ Phó giám đốc

– Ông Vũ Sơn Thủy – giữ chức vụ Kế toán trưởng

Chi tiết Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị vui lòng xem tại đây

3. Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025:

Chi tiết Biên bản họp Ban kiểm soát vui lòng xem tại đây

 

Ngày đăng: 04/04/2020