Miễn nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty

Ngày 31/03/2021, Căn cứ tờ trình của Giám đốc công ty Hội đồng quản trị đã họp và thông qua nội dung:

Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty đối với 02 ông:

1. Trần Thái Bình

2. Nguyễn Văn Tiến

Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021

Chi tiết Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị vui lòng xem tại đây.

 

Ngày đăng: 02/04/2021