Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Tuấn Ngọc

Ngày 11/11/2019, Hội đồng quản trị đã Thông qua việc miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông đà 505 kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đối với:

  • Ông: NGUYỄN TUẤN NGỌC                 Ngày sinh: 29/09/1959
  • Quê quán: An Lâm – Nam Sách – Hải Dương
  • Lý do: theo nguyện vọng của cá nhân.

Chi tiết nghị quyết vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 11/11/2019