Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Ngày 26/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: VP Công ty CP Sông Đà 505 tại Tầng 12 – Tháp B – Tòa nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
+ Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
+ Thông qua kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2017

Ngày đăng: 16/01/2017