Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Đạt

 – Cổ đông nội bộ              – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.434.306 cổ phiếu (tương ứng 14,34%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu, tương ứng 1,00%

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.534.306 cổ phiếu (tương ứng 15,34%)

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:

– Ngày bắt đầu: 17/07/2019

– Ngày kết thúc: 17/08/2019

 

Ngày đăng: 12/07/2019