Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Cổ đông nội bộ: đã bán 87.000 cổ phiếu

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Ánh

 – Là cổ đông nội bộ

 – Chức vụ tại thời điểm đăng bán: Phó Giám đốc Công ty

2. Mã chứng khoán giao dịch: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 228.544 cổ phiếu (tương ứng 2,29%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã bán được: 87.000 cổ phiếu

– Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi.

6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 141.544 cổ phiếu (tương ứng 1,42%)

7. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

8. Thời gian thực hiện giao dịch:

– Ngày bắt đầu: 28/12/2018

– Ngày kết thúc: 25/01/2019

 

Ngày đăng: 29/01/2019