Ông Nguyễn Văn Sơn trở thành cổ đông lớn

1. Họ và tên cá nhân: NGUYỄN VĂN SƠN

2. Mã chứng khoán sở hữu: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 498.000 cổ phiếu (tương ứng 4,98%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 5.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu mua được: 5.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 503.000 cổ phiếu (tương ứng 5,03%)

8. Thời gian thực hiện xong giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 30/10/2019.

Vậy, đến ngày 31/10/2019 Ông Nguyễn Văn Sơn chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 – Mã chứng khoán S55.

 

 

Ngày đăng: 31/10/2019