Thông báo: Ông Lê Trọng Cảnh, thành viên Ban kiểm soát đã bán 3.400 cổ phần S55

– Tên người đăng ký giao dịch: Lê Trọng Cảnh

– Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty

– Mã chứng khoán giao dịch : S55

– Số cổ phần trước giao dịch : 3.400 cổ phần

– Số cổ phần đã bán :         3.400 cổ phần

– Số cổ phần sau giao dịch: 0.000 cổ phần

– Phương thức giao dịch : Khớp lệnh

– Thời gian thực hiện : Từ 19/09/2014 đến 19/9/2014

– Lý do : Phục vụ chi tiêu cá nhân

Ngày đăng: 22/09/2014