Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2013

3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2012

– Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)

– Thời gian thực hiện: 30/09/2013

– Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 505 (khi đi mang theo CMND) vào các ngày làm việc từ ngày 30/09/2013.

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Ngày đăng: 21/09/2013