Thủy điện Đồng Nai 4

Hạng mục thi công: Hầm dẫn nước từ lý trình Km0+313,14m đến lý trình Km2+037,6m

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 6

Công suất: 340 MW

Giá trị thực hiện: 171,5 tỷ đồng

Khối lượng công việc: Bê tông hầm: 40.000 m3, SXLD cốt thép: 1.500 tấn, khoan phun lấp đầy và gia cố: 13.000 md

Thời gian thi công: T5/2011- T1/2012

Ngày đăng: 15/07/2013