Thủy điện An Khê – Kanak

Hạng mục thi công: Bê tông bản mặt đập dâng, bê tông cốt thép đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy Ka Nak và An Khê và các hạng mục phụ trợ khác, dầm cầu giao thông, cầu công tác, dầm cầu trục.

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 7

Giá trị hợp đồng: 220 tỷ đồng

Thời gian thi công: T6/2008 đến T7/2011

Khối lượng thi công: Đập dâng: 9.081 m3, đập tràn: 13.723 m3, cửa nhận nước: 8.898 m3, nhà máy An Khê: 160 MW, nhà máy Ka Nak: 13 MW, đường ống áp lực: 7.081 m3

Ngày đăng: 15/07/2013