Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông báo đến các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2020

2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Chi tiết thông báo vui lòng xem Tại đây

Ngày đăng: 03/04/2020