Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và phát hành cổ phiếu

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo:

– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 14/03/2018

– Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự kiến: ngày 13/04/2018.

– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: 4.013.534 cổ phần

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây

Ngày đăng: 21/02/2018