Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo:

– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/02/2019

– Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến: ngày 26/03/2019.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 17/01/2019