Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo:

– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/01/2021

– Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 dự kiến: ngày 26/03/2021

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 30/12/2020