Tin cổ đông

Giấy mời ĐHCĐ thường niên 2017

1. Giấy mời ĐHCĐ thường niên 2017; 2. Giấy ủy quyền dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2017; 3. Tài liệu Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình các vấn đề thông qua tại Đại hội; - Chương trình ĐHCĐ 2017.  

Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017 3. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017           -

Ông Lê Văn Phúc – Phó GĐ Công ty đã bán 40.000 cổ phiếu S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Lê Văn Phúc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.600 CP (tỷ lệ 1,61%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.000 CP  - Số lượng cổ phiếu