Quá trình hình thành và phát triển

Năm 2001: Thành lập Xí nghiệp SĐ 5.05 trên cơ sở đội ngũ cán bộ CNV thuộc Công ty Sông Đà 5 tại khu vực miền Trung, Tây nguyên.

Năm 2004: Thành lập Công ty CP Sông Đà 505 theo Quyết định số: 980/QĐ – BXD ngày 22/6/2004 của Bộ xây dựng, thi công các công trình thủy điện PleiKrông, Sê San 3A. Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/7/2004 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ngày 09/8/2004 được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu.

Ngày 22 tháng 12 năm 2006: Tham gia sàn giao dịch chứng khoán. Niêm yết cổ phiếu tại TTCK tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu S55.

Năm 2007: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2007 thông qua Nghị quyết tăng vốn Điều lệ từ 7 tỷ lên 24,96 tỷ.

Năm 2008: Đăng ký thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và chính thức được cấp chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2000 số HT1905.09.28 ngày 12/01/09. Thành lập Chi nhánh 555 ngày 20/10/2008.

Năm 2009: Hoàn thành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000, triển khai nâng cấp theo Hệ thống hợp chuẩn ISO 9001-2008.

Thành lập Chi nhánh thí nghiệm vào ngày 06/01/2009, Chi nhánh 515 vào ngày 03/4/2009 và Chi nhánh 525 vào ngày 02/12/2009.

Năm 2013: Công ty cổ phần chính thức thoái hết vốn Nhà nước, trở thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Năm 2015: Công ty thông qua việc việc tăng vốn điều lệ từ 24.960.000.000,VNĐ lên 49.920.000.000,0VNĐ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty; Thực hiện góp vốn đầu tư vào Công ty thương mại và đầu tư toàn cầu DATC để đầu  tư dự án thủy điện Bắc Nà tại tỉnh Lào Cai – Công ty con của Công ty kể từ ngày 15/05/2015; Đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông để trở thành Công ty liên kết của Công ty kể từ ngày 30/06/2015; thông qua việc giải thể Chi nhánh 555 kể từ 01/07/2015; Giải thể Chi nhánh thí nghiệm và Chi nhánh 525 kể từ 01/01/2016 nhằm cấu trúc lại tổ chức, giảm thiểu chi phí trung gian.

Năm 2016: Dự án thủy điện Bắc Nà tại Tỉnh Lào Cai gồm 2 tổ máy với công suất 17MW do Công ty đầu tư đã chính thức hòa lưới điện Quốc gia từ tháng 12/2016.

Năm 2017: Công ty hoàn thành việc mua lại 98% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Hoàng (nay là Công ty cổ phần EHULA) – để đầu tư đối với 02 dự án thủy điện Nậm Bụm 1 và Nậm Bụm 2 với tổng công suất 36MW. Ngày 10/8/2017 Công ty tăng vốn điều lệ từ 49.920.000.000, đồng lên 59.903.490.000,0 đồng từ việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.