Quá trình hình thành và phát triển

Năm 2001: Thành lập Xí nghiệp SĐ 5.05 trên cơ sở đội ngũ cán bộ CNV thuộc Công ty Sông Đà 5 tại khu vực miền Trung, Tây nguyên.

Năm 2004: Thành lập Công ty CP Sông Đà 505 theo Quyết định số: 980/QĐ – BXD ngày 22/6/2004 của Bộ xây dựng, thi công các công trình thủy điện PleiKrông, Sê San 3A. Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/7/2004 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ngày 09/8/2004 được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu.

Ngày 22 tháng 12 năm 2006: Tham gia sàn giao dịch chứng khoán. Niêm yết cổ phiếu tại TTCK tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu S55.

Năm 2007: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2007 thông qua Nghị quyết tăng vốn Điều lệ từ 7 tỷ lên 24,96 tỷ.

Năm 2008: Đăng ký thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và chính thức được cấp chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2000 số HT1905.09.28 ngày 12/01/09. Thành lập Chi nhánh 555 ngày 20/10/2008.

Năm 2009: Hoàn thành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000, triển khai nâng cấp theo Hệ thống hợp chuẩn ISO 9001-2008.

Thành lập Chi nhánh thí nghiệm vào ngày 06/01/2009, Chi nhánh 515 vào ngày 03/4/2009 và Chi nhánh 525 vào ngày 02/12/2009.

Năm 2013: Công ty cổ phần chính thức thoái hết vốn Nhà nước, trở thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Năm 2015: Công ty thông qua việc việc tăng vốn điều lệ từ 24.960.000.000,VNĐ lên 49.920.000.000,0VNĐ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty; Thực hiện góp vốn đầu tư vào Công ty thương mại và đầu tư toàn cầu DATC để đầu  tư dự án thủy điện Bắc Nà tại tỉnh Lào Cai – Công ty con của Công ty kể từ ngày 15/05/2015; Đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông để trở thành Công ty liên kết của Công ty kể từ ngày 30/06/2015; thông qua việc giải thể Chi nhánh 555 kể từ 01/07/2015; Giải thể Chi nhánh thí nghiệm và Chi nhánh 525 kể từ 01/01/2016 nhằm cấu trúc lại tổ chức, giảm thiểu chi phí trung gian.

Năm 2016: Dự án thủy điện Bắc Nà tại Tỉnh Lào Cai gồm 2 tổ máy với công suất 17MW do Công ty đầu tư đã chính thức hòa lưới điện Quốc gia từ tháng 12/2016.

Năm 2017: Công ty hoàn thành việc mua lại 98% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Hoàng (nay là Công ty cổ phần EHULA) – để đầu tư đối với 02 dự án thủy điện Nậm Bụm 1 và Nậm Bụm 2 với tổng công suất 36MW. Ngày 10/8/2017 Công ty tăng vốn điều lệ từ 49.920.000.000, đồng lên 59.903.490.000,0 đồng từ việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.

Năm 2018: Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ. Được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lương phù hợp TCVN 9001:2015.

Năm 2019: Giải thể Chi nhánh 515 kể từ ngày 01/4/2019.