BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2018

1. Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 - Công ty me 2. Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 - Hợp nhất 3. Giai trinh kết quả kinh doanh Quý 1

Báo cáo tài chính Quý 4 – 2017

1. Báo cáo tài chính Quý 4 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 4 - 2017 hợp nhất   3. Giai trinh kết quả kinh doanh Quý 4 - 2017

Báo cáo tài chính Quý 3 -2017

1. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 - 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016; 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016; 3. Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016. - Financial statements for the years ended 31/12/2016; - Consolidated financial statements for the years ended 31/12/2016
Trang 2 trên 512345