BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Công ty mẹ); 2. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Hợp nhất).

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 1. Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014 2. Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 3. Giải trình 4. The English version

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014
Trang 4 trên 512345